نظر سنجی دوره غرب شناسی_واحد پردیس

عنوان فرم
 • 0
 • امتیاز*عالیخوبمتوسطضعیف
  تسلط بر موضوع
  بيان مثال هاي كاربردي
  پاسخگويي منطقي و قانع‌كننده به سوالات
  نظم و انضباط كارگا
  ايجاد جو صميمانه توأم با احترام
  استفاده بهينه ازوقت
  داشتن جاذبه و نفوذ كلام
  مشاركت دادن مخاطبان به شركت فعال دربحث
  انسجام و نظم منطقي مطالب ارائه شده
  بيان گويا و برخورداري از مهارت انتقال مباحث
  توانايي طرح بحث به صورت اقناعي و استدلالي
  تأثيرگذاري معنوي و تربيتي در مخاطبان
  توسعه كنجكاوي و پژوهش در موضوع مورد تدريس
  شركت در اين دوره باعث توسعه آگاهي من شده
  ديدگاه من پس از شركت در دوره تصحيح و يا تعميق يافته
  وجود دوره‌هاي تكميلي اين طرح را ضروري مي دانم
  در صورت برپايي در آن شركت خواهم كرد
  علاقمندي من به موضوع مورد نظر بيشتر شده است
  موضوع ارائه شده را مورد نياز استادان مي‌دانم
  طول دوره و زمان اختصاص يافته جهت برگزاري
  كيفيت محل برگزاري دوره (سالن، نور، دما و...)
  نحوه اطلاع رساني
  برخورد مسئولين دوره
  1
 • نام*نام کامل
  2
 • نام خانوادگی*کامل
  3